fyzio-masaze.sk

Fyzio-Masáže

Zásady ochrany osobných údajov

Preambula

Rešpektujeme Vaše súkromie a zároveň chceme, aby ste pri využívaní našich služieb a kontakte s našou spoločnosťou mali čo najvyšší užívateľský komfort. Zbierame a spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb alebo požadované na základe zákona. Ochrane osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť. Chceme aby ste mali istotu, že Vaše dáta sú u nás v bezpečí a bez Vášho výslovného súhlasu nebudú poskytnuté tretím stranám.

I. Základné ustanovenia

Názov spoločnostiMgr.art. Ľubica Muránska
IČO55 12055 
IČ DPH8033 967 281
DIČ104 0933 465
AdresaĽubľanská 2, 83102 Bratislava

 je prevádzkovateľom internetovej stránky www.fyzio-masaze.sk, ktorý spracováva pri svojej činnosti osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej aj ako GDPR).  Spoločnosť na špecializované činnosti využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sú povinný rešpektovať ochranu súkromia v zmysle GDPR.

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. K osobným údajom môžu patriť najmä:

 • identifikačné údaje – meno a priezvisko, tituly pred menom a za menom, dátum narodenia, online identifikátory, IP adresy
 • kontaktné údaje – bydlisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo
 • údaje o ekonomickej identite – čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách
 • spotrebiteľské údaje – IP adresy, údaje o nákupných preferenciách, lokalizačné údaje, údaje z cookies

II. Dotknuté osoby

Poskytovateľ prevádzkuje webovú stránku, kde sa využíva technológia cookies. Preto sú všetci návštevníci stránky považovaní za dotknuté osoby.

Ďalšie skupiny dotknutých osôb tvoria návštevníci, ktorí vyplnili formulár na webovej stránke za konkrétnym účelom ako napríklad rezervácia termínu masáže alebo objednanie darčekovej poukážky, a udelili tak súhlas na spracovanie údajov poskytnutých cez formulár.

Samostatnú skupinu tvoria zákazníci prevádzkovateľa, ktorí si zakúpili darčekovú poukážku prostredníctvom zľavového portálu, prípadne iného portálu (napr. zamestnanecké benefity). K týmto zákazníkom pristupuje prevádzkovateľ z pohľadu zásad ochrany osobných údajov rovnako ako k ostatným zákazníkom, a v plnej miere sa na nich vzťahujú tieto Podmienky na ochranu osobných údajov.

Dotknuté osoby môžu byť v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov ďalej pomenované ako „Vy“ alebo odvodeninami tohto zámena.

III. Zdroje, rozsah a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré získa priamo od Vás pri uzatváraní zmluvy, alebo ste ich vyplnili vo formulári na webovej stránke (pri rezervácii termínu masáže alebo objednávke darčekovej poukážky), alebo ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, závisí od účelu, na ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané ich typ a druh závisia od účelu pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame.

IV. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely, ktoré jej vyplývajú z právneho predpisu, zmluvy alebo zo súhlasu, ktorý ste jej udelili.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je:

 • Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ako dotknutá osoba, vykonanie opatrení vedúcich k uzatvoreniu alebo plneniu zmluvy resp. poskytnutie služby
 • splnenie zákonnej povinnosti podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä:

 • poskytovanie služieb masáží, poradenstva, lekcií jogy a predaj darčekových poukážok na uvedené služby, ktoré je z právneho hľadiska plnením zmluvy
 • aktívny marketing na základe súhlasu – poskytovanie informácií o službách, novinkách, špeciálnych ponukách, v prípade, že ste udelili súhlas na poskytovanie takýchto informáci

V. Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia  ako príjemcovia údajov sú:

 • Mgr.art Ľubica Muránska, Ľubľanská 2, 83102, Bratislava, IČO 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú:

 • spolupracujúce osoby podieľajúce sa na dodaní služieb prevádzkovateľa
 • dodávatelia platobných služieb
 • dodávatelia marketingových služieb
 • poskytovatelia IT služieb
 • poskytovatelia služieb právneho, daňového a účtovného poradenstva
 • inštitúcie sociálneho sa zdravotného zabezpečenia
 • súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori

VI. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov.

Vo všeobecnosti platí, že prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po nasledujúce doby:

 • ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu, maximálne však na 10 rokov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže zo všetkých svojich informačných systémov

VII. Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov:

 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o vás uchovávajú
 • požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov
 • požiadať o vymazanie osobných údajov, keď viac nie sú potrebné
 • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s vašou konkrétnou situáciou
 • požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v osobitných prípadoch
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi („prenosnosť údajov“)

Máte však najmä právo kedykoľvek Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná.

Ak si želáte uplatniť svoje práva, obráťte sa prosím na

 • info@fyzio-masaze.sk, alebo
 • telefonicky na číslo 0903 248765, alebo
 • písomne na adresu prevádzkovateľa uvedenú v článku I.

Na Vašu žiadosť odpovieme najneskôr do 36 hodín, v prípade písomnej žiadosti do 10 pracovných dní. Keď si budete chcieť uplatniť svoje práva, môžete byť požiadaní, aby ste nám poskytli informácie na potvrdenie resp. overenie Vašej totožnosti.

Tieto podmienky nadobudli platnosť a účinnosť 20.9.2023 a prevádzkovateľ ich pravidelne aktualizuje.